Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

... die tuiste vir kampeerders en natuurliefhebbers sedert 1969

Gebieds- & Streeksbesture

Gebiedsbesture
Voorsitter: Gebiedsvoorsitter
Gebiedsvoorsitter, Streekvoorsitters en afgevaardigdes
(vergader minstens 4 x per jaar)

Streekbesture
Voorsitter: Streeksvoorsitter
Voorsitter, Ondervoorsitter, Sekretaris, Penningmeester en 2-4 addisionele lede
(vergader minstens 4 x per jaar)

SAWA-lede
Woons saamtrekke by en neem deel aan aktiwiteite